A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok Magyarország külképviseletein is benyújthatnak biometrikus adatokat tartalmazó magánútlevél iránti kérelmet. Az eljárás során a konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően felveszi a kérelmet, amelyet elektronikus úton továbbít a Belügyminisztérium részére. Az elkészült magánútlevél az ügyfél kérésére a külképviseleten is átvehető. Az ügyforgalom miatt számos külképviseleten előzetesen időpontot kell foglalni az útlevél iránti igény benyújtásához. Kérjük, érdeklődjön az adott külképviseleten!

 

1. Magánútlevél

Magánútlevélre jogosult minden magyar állampolgár. A magánútlevél érvényességi ideje a kérelem benyújtásakor betöltött életkor, valamint annak függvényében kerül megállapításra, hogy ujjnyomat felvétele a jogszabály értelmében szükséges-e. A külképviseleten magánútlevél iránti kérelmet rendes eljárás keretében lehet benyújtani, soron kívüli és azonnali kérelmek beadására nincsen lehetőség.

A magánútlevél iránti kérelem benyújtása

A kérelem beadásakor főszabályszerűen személyesen kell megjelenni az arcképmás, az aláírás és az ujjnyomat felvétele céljából. A kérelem átvételekor a konzul – a benyújtott iratok alapján – ellenőrzi a kérelmező magánútlevélre való jogosultságát, a személyazonosságát és az állampolgárságát.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be. A 12 év alatti kiskorú a személyes megjelenés kötelezettsége alól mentesül, mivel e korhatár alatti kérelmezőknek nem kell ujjnyomatot adni. Kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek meg kell jelennie. Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy járási hivatal előtt már megadta, és az erre vonatkozó iratot bemutatja.

A magánútlevél iránti kérelem benyújtáskor a kérelmezőnek eljárási illetéket és konzuli közreműködői díjat kell megfizetni az adott fogadó országban meghatározott valutanemben.

 

2. Ideiglenes magánútlevél

Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, a konzul kérelemre hazatérés céljából legfeljebb hat hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állít ki. Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is.

Az ideiglenes magánútlevél iránti eljárás illetékmentes, de a kérelem benyújtáskor a kérelmezőnek 30 EUR konzuli közreműködői díjat kell megfizetni. A hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevelet a konzuli tisztviselő soron kívül állítja ki.

Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, járási hivatalnál leadni.

 

A hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

Az úti okmány külföldi elvesztését, ellopását, megsemmisülését, valamint az elveszettnek vélt úti okmányt a magyar állampolgár köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül a külképviseleten bejelenteni.

A bejelentés az ügyfél személyes megjelenése esetén, jegyzőkönyv felvételével történik. Az ügyfél köteles bemutatni a fogadó ország hatósága által kiállított igazolást az úti okmány elvesztésének bejelentéséről. A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a nagykorú kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban még nem rendelkezett magánútlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, a kérelemnyomtatványon a „szülői nyilatkozat” részt mindkét szülőnek (törvényes képviselőnek) együttesen alá kell írnia. Ha csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a személyesen megjelenni nem tudó szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a másik konzuli kerületben működő konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyeleti jog megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban már rendelkezett magánútlevéllel vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, de az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, elegendő, ha az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet csak az egyik szülő írja alá és nyújtja be, a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát nem kell csatolni. Az ideiglenes útlevelet ebben az esetben csak a korábbi utazási okmány érvényességi idejéig szóló érvényességgel lehet kiállítani.

 

A továbbutazás- és továbbtartózkodás céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát és a továbbutazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevélre való jogosultságát. A továbbutazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevél nemcsak hazatérésre, hanem továbbutazásra, illetve továbbtartózkodásra is jogosít.

Kiskorú, illetve gondnokolt személy továbbutazásra- és továbbtartózkodásra jogosító ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be és írja alá.